Məqalə hazırlanarkən aşağıdakı tələblər nəzərə alınmalıdır:
- Məqalə Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində hazırlanmalı, məqalənin adı, xülasə və açar sözlər hər üç dildə təqdim olunmalıdır.
- Məqalə Microsoft Word mətn redaktorunda A4 formatında (soldan - 2 sm., Yuxarıdan, aşağıdan və sağdan - 2,5 sm.), Times New Roman şrifti ilə 12 pt. ölçüdə, vahid sətirarası intervalla və mətn daxili yazıda 1 sm. abzas buraxmaqla hazırlanmalı və 12 səhifədən artıq olmamalıdır. 
- Məqalədə göstərilən məlumat və faktlara görə müəllif məsuliyyət daşıyır. 
-Redaksiyaya daxil olan məqalələr rəyə təqdim olunur və müsbət rəy almış məqalələr çapa tövsiyə olunur.